Adatvédelem

A Várgondnokság Nonprofit Kft. Webes Adatkezelési Szabályzata

1.       Bevezetés

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban „Várgondnokság” vagy „Szolgáltató”) elkötelezett dolgozói, felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és személyes adataik kezelésének biztonságát. A Várgondnokság, mint adatkezelő, a tudomány és a technika fejlettsége szerint naprakész biztonsági intézkedésekkel védi a hírlevél regisztrálók, valamint a Várgondnokság által üzemeltetett varkertbazar.hu weboldalon keresztül a Várkert Bazárban megvalósuló rendezvényekre jegyet vásárló személyek személyes adatait és azokat külső harmadik személynek nem adja át, illetve csak olyan esetben adja át, amennyiben külön rendelkezik erre kifejezett hozzájárulással az érintettől.

Jelen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban „Adatkezelési Szabályzat") szabályozza a Várgondnokság weblapjához, illetve elektronikus szolgáltatásaihoz - így elsősorban a hírlevél feliratkozáshoz, valamint a Várkert Bazárban megvalósuló rendezvényekre való online jegyvásárlásokhoz kapcsolódóan kezelt személyes adatok kezelésének a rendjét és feltételeit.

A Várgondnokság magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatkezelési Szabályzat tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kezelt személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó bármely tevékenysége megfelel a jelen Adatkezelési szabályzatban és a hatályos magyar és európai uniós jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

A Várgondnokság az alábbiakban ismerteti a webes adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és önként betart. A Várgondnokság szavatolja, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései, a vonatkozó hatályos magyar és európai jogszabályok rendelkezéseivel – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.), valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendeletben (GDPR) lefektetett alapvető szabályokkal – összhangban állnak.

2.       Jogalapok és Alapelvek a Várgondnokság adatkezelése során

Az adatkezelésnek, annak minden pillanatában meg kell felelnie az alábbi elveknek és az Adatkezelő alkalmazásában álló azon személy, aki munkája, feladata ellátása során személyes adatokat kezel, az adatkezelés folyamán folyamatosan ellenőriznie kell azt, hogy az adatkezelés az alábbi elveknek maradéktalanul megfelelően történik-e.

 1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. A jelen Adatkezelési Szabályzat alapján kezelt adatok esetében az adatkezelés célja marketing tevékenység ellátása, valamint online jegyvásárlási rendszer üzemeltetése ennek megfelelően kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Kizárólag olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 1. Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat nem kezelhetik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

 1. Adattakarékosság

A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsak kell lenniük és a szükségesre kell korlátozódniuk.

 1. Pontosság

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

 1. Korlátozott átláthatóság

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

 1. Integritás és bizalmi jelleg

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 1. Elszámoltathatóság

Az Adatkezelő felelős az adatkezelés jogszerűségének való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 1. Adattovábbítás

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

3.       Az adatkezelésben érintettek jogai

3.1.    Tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés megkezdésekor

Az adatkezelőnek tömör, átlátható, érthető, világos és közérthető tájékoztatást kell nyújtani az érintettnek az adatkezelés kezdetekor a személyes adatok kezeléséről akkor is, ha a személyes adatot az érintettől gyűjtötték és akkor is, ha az nem az érintettől szerezték meg. Az érintettet tájékoztatni szükséges többek között az adatkezelő és képviselője nevéről és címéről, ha van az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, valamint az adatkezelés elmaradásának következményeiről.

3.2.    Hozzáférési jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve arról is, hogy a kezelt személyes adataira vonatkozóan információhoz jusson az adatkezelés célja, az érintett adatok kategóriái, tárolásának tervezett időtartama, panasz benyújtása stb. vonatkozásában.

3.3.    Helyesbítés joga

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli pontosítására, kiegészítésére.

3.4.    Törléshez való jog ("elfeledtetéshez való jog")

Az érintett jogosult (az adatkezelő pedig köteles) a személyes adatának törlésére a következő esetekben: már nincs szükség az adatkezelésre; az érintett visszavonja a hozzájárulást és nincs más jogalap; tiltakozás esetén; jogellenes adatkezelés esetén.

A törléshez való jog meghatározott esetekben csorbul, ha valamilyen más, elsőbbséget élvező jogszerű ok azt megelőzi. (pl. vélemény-nyilvánítás szabadsága és a tájékozódáshoz való jog; jogi kötelezettség teljesítése; jogi igények érvényesítése; stb.). Tiltakozás esetén, ha van elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, akkor nem kötelező a törlés (pl. Számviteli törvény szerinti 8 éves számlaőrzési kötelezettség).

3.5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelő korlátozni köteles az adatkezelést az érintett kérésére, amennyiben:

 • az érintett vitatja a személyes adat pontosságát - a korlátozás a pontosság ellenőrzésének idejére vonatkozik;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri a felhasználás korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelő még vizsgálódik e téren.

Ha az adatkezelés a fenti korlátozások valamelyike alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, más személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet csak kezelni.

3.6.    Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatot tagolt, széles körben használt formátumban megkapni, illetve kérésére ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítani köteles az adatkezelő.

3.7.    Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult tiltakozni az adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja közérdekű, közhatalmi jogosultság gyakorlásán, az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítésén alapul, ideértve a profilalkotás esetét is. Jogosult továbbá tiltakozni abban az esetben is, ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés.

Kivételt jelent a fenti szabályozás alól, hogy ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, úgy nem köteles az adatkezelés megszüntetésére.

3.8.    Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok

A Várgondnokság automatizált döntéshozatallal, illetve profilalkotással kapcsolatos tevékenységet nem végez.

4.       Az adatkezelő

Cégnév:              Várgondnokság Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:           1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.

Tel.:                   + 36 1 2250310

E-mail:               titkarsag@varkertbazar.hu

Képviselő:         Gyutai Csaba Kálmán ügyvezető

5.       Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Név:                   Wetter Katalin

Cím:                   1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.

Tel:                    + 36 70 5156940

E-mail:               wetter.katalin@vargondnoksag.hu

6.       Egyes adatkezelések

6.1.    A varkertbazar.hu honlap látogatóinak adatai

A honlap látogatása során a Várgondnokság nem rögzít személyes adatot.

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

6.2.    Hírlevelek

Amennyiben az érintett a hírlevélre való feliratkozással hozzájárult ahhoz, hogy a részére a Várgondnokság tájékoztatást adjon vagy ajánlatokat küldjön, a hozzájárulás visszavonását, illetve a regisztráció törlését a hírlevelek láblécében található leiratkozási lehetőséggel teheti meg online, vagy e-mailen keresztül.

Az adatkezelés jogalapja a hírlevélre feliratkozók tekintetében az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés célja: az érintett hozzájárulása és kérése alapján hírleveleket küldjön az érintett részére marketing célból.

A kezelt személyes adatok köre a hírlevélre feliratkozók tekintetében: az érintett neve, e-mail elérhetősége.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hírlevélről történő leiratkozás napjáig tart.

6.3.    Online jegyvásárlások

Amennyiben az Adatkezelő által üzemeltetett varkertbazar.hu webes felületén keresztül történik a Várkert Bazár különböző eseményeire vonatkozó jegyvásárlás lebonyolítása online, úgy az Adatkezelő jogosult kezelni az érintetteknek, azaz a vásárlóknak a jegyvásárlások során megadott személyes adatait.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és jegyvásárlásra vonatkozóan létrejött szerződés teljesítése.

Az adatkezelés célja: Az online jegyvásárlási szolgáltatás megvalósítása és teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: a jegyvásárlástól számított 8 év.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő online jegyvásárlási rendszerét az INTERTICKET Kft. (Cg. 01-09-736766, székhely: 1139 Budapest, Váci út 99.) üzemelteti, aki közös adatkezelőként szintén kezeli az érintettek által megadott személyes adatokat. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az INTERTICKET Kft. adatkezelési szabályzata a jegyvásárlások során közvetlenül elérhető az érintettek számára. Az érintett a jegy megvásárlásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő és az INTERTICKET Kft. kezelje az adatait.

6.4.    Az Adatkezelő mindaddig megőrzi az érintett személyes adatait, ameddig az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja, illetve ameddig az a jelen tájékoztatóban meghatározott célokból, illetve ideig szükséges.

6.5.    Személyes adatok kiadása

A Szolgáltató harmadik személy részére (kivéve az alább rögzített adatfeldolgozót) nem ad ki személyes adatot.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi hatóság illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Szolgáltató a jogszabály által felhatalmazott hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Amennyiben jogerős hatósági vagy bírósági döntés kötelezi a Szolgáltatót, abban az esetekben az adat kiadására a Szolgáltató köteles, azonban ebben az esetben is kizárólag a meghatározott hatóság bíróság részére, a személyes adat jellegének feltüntetésével adja át az adatokat.

7.       A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, valamint adatfeldolgozói székhelyein találhatók meg (lásd lentebb).

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Szolgáltató és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

8.       Az adatfeldolgozó(k) adatai, elérhetőségei

 

Munkaügyekben:

Név:                   Wetter Katalin

E-mail cím:        wetter.katalin@vargondnoksag.hu

 

Szerződéses ügyekben:

Név:                   dr. Somogyi Gabriella

E-mail cím:        somogyi.gabriella@vargondnoksag.hu

 

Értékesítési ügyekben:

Név:                   Török Viktória

E-mail cím:        torok.viktoria@vargondnoksag.hu

9.       Jogorvoslati lehetőségek

9.1.    Tájékoztatás

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére a Szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg.

9.2.    Tiltakozás, helyesbítés és törlés

A Szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése gyaníthatóan jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

A Szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Tiltakozás esetén a Szolgáltató– az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal kérjük forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz az wetter.katalin@vargondnoksag.hu e-mail címen vagy közvetlenül az illetékes hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu